KNIHOVNÍ ŘÁD

Výtah z knihovního řádu 

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a § 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné, knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Čl. 3

Registrace uživatele 

 • Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle platného průkazu totožnosti uživatele. Průkaz, který uživatel obdrží po podepsání přihlášky, je jeho doklad pro styk s knihovnou. Jeho ztrátu je třeba neprodleně nahlásit knihovně.

 • Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, datum narození a kontaktní údaje. Jakoukoliv změnu uživatel nahlásí knihovně co nejdříve.

 • Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce.

 • Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ. 

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 • Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka.  Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku.  Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

 • Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

 • Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

Čl. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 • Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

 • Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

 • Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.

 • Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

 • Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a ostatní předpisy. 

 • Knihovna není zodpovědná za obsah souborů a informací nalezených na internetu.

 • Uživatel musí respektovat soukromí ostatních uživatelů. 

Čl. 9

Výpůjční lhůty 

 • Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 5 týdnů. Na žádost uživatele může knihovna, nežádá-li dokument jiný zájemce, prodloužit výpůjční lhůtu (osobně, tel., e-mailem nebo přes web knihovny) na další měsíc, nejvýše však dvakrát. 

 • Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 • Pokud uživatel nevrátí některou z výpůjček v určeném termínu, knihovna mu až do vrácení pozastaví další půjčování.Při nedodržení výpůjční lhůty jsou uživateli vymáhány sankční poplatky (viz Ceník v příloze KŘ).  

Čl. 13

Ztráty a náhrady

 • Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu. 

 • O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

 • Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

 • Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.